Voss kommune skal bosette 190 flyktninger de neste fire årene

©BigstockKommunestyret på Voss hadde møte 12.11.  I møtet fikk de en gjennomgang av flyktningarbeidet i kommunen, og de fikk en sak til behandling om bosetting av flyktninger i perioden 2016-2019.  Fylkesmannen i Hordaland har bedt kommunen om å bosette 190 flyktninger i perioden, fordelt med 50 i 2016, 50 i 2017, og 45 pr. år i 2018 og 2019.  De ba også om at bosettingstallet skulle inkludere 6 enslige mindreårige hvert år.

I møtet 12.11 vedtok kommunestyret å bosette det antallet kommunen blir bedt om, men sier samtidig at hvor mange enslige mindreårige som skal inngå må utgreies nærmere.  Kommunestyret sier også at “Det er eit mål for Voss kommune at busette flyktningar skal få tilbod om arbeid/aktivitet frå første dag.”

Hele kommunestyrevedtaket ser slik ut:

Vedtak

1 Voss kommune er positiv til å inngå avtale med Fylkesmannen om busetting av inntil 190 flyktningar i perioden 2016-2019.

2 Eventuell auke utover pkt. 1 vert å kome attende til i eiga sak til kommunestyret.

3 Voss kommune kan til ein kvar tid ha busett inntil 6 einslege mindreårige i EMtiltaket i Skulestadmoen

4 Kommunestyret ber om at administrasjonen ser på konsekvensane av ytterlegare auka i busettinga av einslege mindreårige. Det er eit mål at dette arbeidet er ferdig våren 2016 slik at det kan vurderast i økonomiplan 2017-2020.

5 Det er eit mål for Voss kommune at busette flyktningar skal få tilbod om arbeid/aktivitet frå første dag.

6. Voss kommune oppmodar BUFETAT om å halde ope infomøte for rekruttering av nye fosterheimar her i kommunen, m.a. for einslege mindreårige asylsøkjarar.»

Hele saksutredningen finner du her.

error
Top
Translate »