Nye reglar for permanent opphald

Sjå: https://www.udi.no/ord-og-begreper/krav-til-a-forsorge-seg-selv-for-a-fa-permanent-oppholdstillatelse/

Krav til å forsørge deg selv for å få permanent oppholdstillatelse

Hvis du er mellom 18 og 67 år og skal søke om permanent oppholdstillatelse, må du ha hatt egen inntekt og ikke ha mottatt sosialhjelp i løpet av de siste 12 månedene. Dette er et nytt krav.

Hvis du leverer søknaden hos politiet før 1. september, gjelder ikke det nye kravet for deg.
Hvis du leverer søknaden hos politiet 1. september eller senere, gjelder det nye kravet for deg, også hvis du ble ferdig med å fylle ut søknadsskjemaet i Søknadsportalen før 1. september.

Kravet gjelder bare for deg som er mellom 18 og 67 år når politiet eller UDI behandler søknaden.

Hva betyr det at du kan «forsørge deg selv»?
Du må fylle kravet til inntekt (se under) eller fylle kravene til å få unntak. Du må selv ha hatt denne inntekten. Du kan ikke telle med penger som ektefellen din eller et annet familiemedlem har tjent. Du kan heller ikke telle med penger du har fått av noen, eller som du har på konto.
Du må fylle kravet til ikke å ha fått økonomisk sosialhjelp de siste 12 månedene (se under).

Kravet til inntekt
Du må ha hatt inntekt på til sammen minst 238 784 kroner før skatt i løpet av de siste 12 månedene. Disse typene inntekt er godkjent:
arbeidsinntekt eller næringsinntekt (for selvstendig næringsdrivende)
pensjon eller faste periodiske ytelser, for eksempel renteinntekter og faste inntekter fra forsikringsoppgjør, avtalefestet pensjon, private pensjonsordninger, utbetaling gjennom livsforsikringsordninger, leieinntekter
sykepenger, svangerskapspenger, foreldrepenger, alderspensjon, dagpenger for arbeidsledige, arbeidsavklaringspenger eller stønad til enslig mor eller far
studielån eller stipend
introduksjonsstønad
Du kan ha en eller flere av disse typene inntekt, men inntektene må til sammen utgjøre minst 238 784 kroner.
Du fyller også kravet til inntekt hvis du du er i en av disse situasjonene:
du har hatt fulltidsjobb de siste 12 månedene der du fikk lovlig minstelønn for yrket ditt, selv om dette var under 238 784 kroner før skatt
du har fått studielån eller stipend minst 111 657 kroner i løpet av de siste 12 månedene
du har fylt 25 år og har fått introduksjonsstønad på minst 187 268 kroner i løpet av de siste 12 månedene
du er under 25 år og har fått introduksjonsstønad på minst 124 845 kroner i løpet av de siste 12 månedene

Kravet til å ikke ha fått økonomisk sosialhjelp
Det er et krav at du ikke har fått økonomisk sosialhjelp fra NAV de siste 12 månedene.
Vi godtar likevel at du har mottatt en av disse typene sosialhjelp:
supplerende sosialhjelp
sosialhjelp som du fikk mens du ventet på å få sykepenger, svangerskapspenger, foreldrepenger, alderspensjon, dagpenger for arbeidsledige, arbeidsavklaringspenger eller stønad til enslig mor eller far
bostøtte

Hva skjer hvis inntekten min endrer seg etter at jeg leverte søknaden?
Når vi behandler søknaden din regner vi ut hvor mye inntekt du hadde de siste 12 månedene før du leverte søknaden om permanent oppholdstillatelse hos politiet.
Hvis du fylte kravene til å ha nok inntekt og ikke hadde fått økonomisk sosialhjelp de siste 12 månedene da du leverte søknaden, har det ikke noe å si om inntekten din endrer seg etter at du har søkt.

Hvem gjelder kravene ikke for?
Du trenger ikke fylle kravene til inntekt, eller til ikke å ha fått sosialhjelp, hvis du er i en av disse situasjonene:
du er elev i videregående skole
du har vært fulltidsstudent ved høyskole eller universitet de siste 12 månedene
du får uføretrygd fra NAV
du er syk eller har en skade som har gjort at du ikke har kunnet jobbe, eller bare har kunnet jobbe mindre enn 50 prosent, de siste 12 månedene
du har fått selvstendig oppholdstillatelse fordi du blitt mishandlet av ektefellen/samboeren din
du er under 18 år når vi behandler søknaden
du har fylt 67 år når vi behandler søknaden
UDI kan også vurdere om du skal få unntak fra kravene hvis du kan dokumentere at det er svært urimelig å kreve at du kan forsørge deg selv. Det skal svært mye til for å få et slikt unntak.

Fyller du ikke kravene?
Hvis du ikke fyller et eller begge kravene, og heller ikke er i en av gruppene som får unntak, bør du vente med å søke om permanent oppholdstillatelse.
Hvis den nåværende oppholdstillatelsen din går ut før du fyller kravet, må du i stedet søke om å fornye oppholdstillatelsen din. Husk å søke i god tid før oppholdstillatelsen går ut.

Hvis du søker om permanent oppholdstillatelse selv om du ikke fyller kravet, kan søknaden din bli avslått. Hvis den blir avslått vil UDI eller politiet i stedet fornye oppholdstillatelsen din, hvis du fyller kravene til det.”

error
Top
Translate »