Om flyktningarbeidet i kommunen

©Stig Sæthre

Voss kommune bosetter flyktninger etter avtale med IMDI (Integrerings og mangfoldsdirektoratet), etter vedtak gjort i kommunestyret.  De som bosettes har fått oppholdstillatelse, og skal etablere seg på nytt i en norsk kommune.  De fleste har fått asyl, dvs. at de regnes som forfulgt i eget land.  Andre har fått opphold på humanitært grunnlag, eller av andre beskyttelsesgrunner.

De fleste flyktningene som bosettes har bakgrunn som asylsøkere, og kommer fra et asylmottak.  Noen av flyktningene har fått avklart sin asylstatus før de kommer til Norge, og kommer direkte fra utlandet gjennom FN-systemet, s.k. overføringsflyktninger eller FN-flyktninger.  I tillegg bosetter vi en del som har fått familiegjenforening, dvs. at de er i nær slekt (ektefelle eller barn) med en flyktning som allerede er bosatt her.

Voss kommune bosetter 50-60 flyktninger pr. år.  Integrering og vaksenopplæring har har ansvar for bosetting og oppfølging av disse de første årene de bor på Voss.  Pr. desember 2016 har tenesta et oppfølgingsansvar for ca. 250 flyktninger.  De største gruppene kommer fra Syria, Somalia og Eritrea, men vi har og flyktninger fra Etiopia, Iran, Irak, Kina, Kongo DRC, Marokko, Palestina, Afghanistan og Rwanda/Burundi.

Top
Translate »