Ord og uttrykk

H2ordsky960x250

Asyl

Fristed for personer som med rette frykter forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en spesiell gruppe. Asyl innebærer blant annet beskyttelse mot å bli sendt tilbake til området der asylanten har grunn til å frykte forfølgelse. Asyl gir også visse rettigheter under oppholdet i asyllandet. Utenlandske borgere som får beskyttelse i Norge, får status som flyktninger. Kilde: UDI

Asylmottak

Frivillig botilbud til asylsøkere som kommer til Norge. Mottakene har nøktern standard og er basert på selvhushold. Beboerne får hjelp til det mest nødvendige av mat og klær. UDI har ansvar for driften av asylmottak og resten av mottaksapparatet ved å kjøpe mottaksdriften av driftsoperatører, som kan være organisasjoner, kommuner eller kommersielle aktører. Det er ikke slik at drift av asylmottak krever en kommunal godkjenning på politisk nivå hvis det foreligger de nødvendige tillatelser til slik bruk av arealer og bygningsmasse. Kilde: UDI

Asylsøker

Person som på egen hånd og uanmeldt ber myndighetene om beskyttelse og anerkjennelse som flyktning. Personen kalles asylsøker inntil søknaden er avgjort. Kilde: UDI

Bosetting / Bosatt

Overføringsflyktninger og tidligere asylsøkere som har fått innvilget ubegrenset oppholdstillatelse, bosettes gjennom et samarbeid mellom staten, ved Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), og kommunene. De fleste flyktninger i Norge bosettes med hjelp fra det offentlige på denne måten, dvs. at IMDi inngår en avtale med en kommune om at den skal ta imot den enkelte flyktning. I denne betydningen kan en person bli bosatt bare én gang, i én kommune og på ett tidspunkt. For kommunene er bosetting av flyktninger en frivillig oppgave. Når kommunene bosetter flyktninger, mottar de tilskudd, samtidig som de påtar seg forpliktelser overfor flyktningene i henhold til introduksjonsloven. Kilde: IMDi

Familieinnvandring

Tillatelse til å bo i Norge kan gis til utenlandske personer som er i familie med norske statsborgere eller med utenlandske borgere med lovlig opphold i Norge. Familieinnvandring blir først og fremst gitt til nære familiemedlemmer som ektefelle, registrert partner, samboer i minimum to år og barn under 18 år. For å få innvilget familieinnvandring stilles det som hovedregel krav til sikret underhold. Kilde: UDI

Flyktning

Overføringsflyktninger og personer som har fått asyl/beskyttelse i Norge. Den 1. januar 2010 trådte ny utlendingslov i kraft. I den nye loven likestilles gruppen som har fått opphold etter FNs flyktningkonvensjon, med gruppen som har fått opphold på grunnlag av andre internasjonale konvensjoner om beskyttelse. I Norge gis begge disse gruppene flyktningstatus, med de rettigheter som følger med. I SSBs statistikk brukes begrepet “personer med flyktningbakgrunn” om personer bosatt i Norge som en gang har kommet til Norge av fluktgrunner, inkludert familietilknyttede til flyktninger, uten hensyn til om personen har fått flyktningstatus etter Flyktningkonvensjonen. Kilde: UDI og SSB

Integreringstilskudd

Tilskudd kommunen mottar fra staten v/IMDI de fem første årene en flyktning er bosatt i kommunen. Tilskuddet skal dekke alle utgifter kommunen har med bosettingen. Tilskuddet varierer noe med statusen til den bosatte, men ligger i 2014 i snitt på ca. kr.700.000 fordelt over fem år.

Introduksjonsprogram

Program for opplæring av flyktninger bosatt etter avtale med IMDI. Skal inneholde norsk, samfunnsfag og tiltak som forbereder flyktningen for ordinær deltakelse i norsk samfunnsliv. Programmet varer inntil 2 år. Styres av Lov om introduksjonsordning.

Oppholdstillatelse

Tillatelse til å oppholde seg i Norge utover tre måneder. For borgere av EU-land er det ikke nødvendig med slik tillatelse. For borgere av land utenfor EU vil det ofte bli gitt oppholdstillatelse som gir adgang til arbeid. Nordiske borgere trenger ikke oppholdstillatelse for å arbeide eller oppholde seg i Norge. Kilde: UDI

Overføringsflyktning

En person som får komme til Norge etter et organisert uttak av UDI og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Den årlige kvoten fastsettes av Stortinget, etter forslag fra regjeringen. Kilde: UDI

Top
Translate »