Om Voss vaksenopplæring

Voss vaksenopplæring held til i Voss kulturhus. Tenestene som blir gjeve er norskopplæring for vaksne innvandrarar, eksamensretta grunnskule, og grunnskule med spesialpedaogikk for vaksne.

vosskulturhushenriklatsch--3_inngang

Norskopplæring for innvandrarar

Opplæring på alle nivå, på dagtid.
Vi underviser etter Opplæringsplan i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar, Lov om Introduksjonsordning §17.

Mål for opplæringa: Kursa førar fram til Norskprøve 2 og 3.

Kven kan delta?
– flyktningar
– familieforeinte
– asylsøkjarar
– eigne betalingskurs/periodar for arbeidsinnvandrarar

Nivå:
– spor 1 for deltakarar med liten eller ingen skulegang
– spor 2 for deltakarar med ein viss skulegang
– spor 3 for deltakarar med god allmennutdanning
For deltakarar på spor 1 og spor 2, kan norskopplæringa gje grunnlag for å følgje undervisning på grunnskulenivå

I 2017 fekk 240 elevar norskundervisning ved vaksenopplæringa.

Grunnskule for vaksne

Opplæring i norsk, norsk som andrespråk, matematikk, samfunnsfag, engelsk og natur- og miljøfag. Vi underviser etter “Kunnskapsløftet”

Mål for opplæringa
Deltakarane skal få kunnskapar og ferdigheiter tilsvarande 10-årig grunnskule

Kven kan delta?
Vaksne som treng grunnskuleopplæring, har rett til det

Grunnskule for vaksne gjev grunnlag for inntak i vidaregåande opplæring
Deltakarane bestemmer sjølv kor mange fag dei vil ta

Spesialpedagogikk

Vaksne som ikkje har tilfredsstillande utbytte av ordinært opplæringstilbod for vaksne, har rett til spesialundervisning. Vaksne som har særlege behov for opplæring i grunnleggjande dugleik, har rett til slik opplæring.
PPT utarbeidar sakkunnig uttale.
Opplæring på dagtid, individuelt og i små grupper.

Opplæringa omfattar:
– 
Lese og skriveopplæring
– Ask (alternativ og supplerande kommunikasjon)
– Opplæring i tekniske hjelpemiddel
– Bruk av IKT/ PC
– ADL  (Arbeids- og dagleglivtrening)

Logopeditenesta er frå 1.3.2018 flytta frå vaksenopplæringa til Støttetenester, se Voss kommune sine nettsider for meir informasjon.

Top
Translate »